kop

WO

Academisch geschoolde IT Manager met meer dan 10 jaar werkervaring...

Normal 0

Branche: 
Automatisering / IT 
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Januari 2010 – september 2012 : ANWB te Den Haag functie : Coördinator Werkplek Services (interim via NCIM) ICT-landschap: Windows Server 2003/2008, Exchange, VMware ESX, VDI, AppV, Linux, SQL server 2003/2008, Oracle, Sybase, Middleware-systemen, SAN-oplossingen, Cisco, Marval gebruikte methodieken: PRINCE2, ITIL v2, RASCI - lijnverantwoordelijk voor 8 fte’s, - coördineren en coachen van het Werkplek Services team, - begeleiden van medewerkers i.h.k.v. organisatorische verandering (nieuwe P&I-organisatie), - verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele activiteiten, - verbeteren technische infrastructuur t.b.v. geautomatiseerde installaties van desktops/laptops, - verbeteren bestaande (ITIL-)processen, - vertalen van beleid/processen naar werkinstructies, - vertalen van IT-strategie en visie naar de operatie, - regulier overleg voeren met Service level/Incident/Change managers om procesverbeteringen door te voeren, - beoordelen van SLA’s/OLA’s op geschiktheid voor de operatie, - resourceplanning voor projectparticipatie, - adviseren van migratieprojecten (2010/2011: W2K naar XP; 2011: Novell GroupWise naar MS Outlook 2003; 2012: XP naar Windows 7, uitfasering Novell), - beoordelen functionele- en technische ontwerpen van de hierboven genoemde migratieprojecten, - (technisch) advies leveren voor changes die door Delivery-/Project management ingediend zijn, - opstellen (reactief) vervangingsbeleid desktops/laptops en budgettering, - adviseren IT-producten en beleid t.b.v. “Het Nieuwe Werken”, - lid MT-breed Infrastructuur Services, - strategievorming voor de afdeling Werkplekken & Kantoorautomatisering, - leveranciersmanagement (Hewlett-Packard, Scholten-Awater), - stagebegeleider, - input leveren t.b.v. de jaarlijkse beoordelingen van de teamleden, - business case “Stroomlijnen Configuration management”, - business case “Insourcing ANWB-winkeldienstverlening”, - plan van aanpak “proactief hardware vervanging t.b.v. Windows 7”. Januari – september 2009 : Equens te Utrecht functie : Teamleider Application Management (interim via Michael Page) ICT-landschap: Windows Server 2003/2008, VMware, Linux, SQL server 2003/2008, Oracle, Sybase, Middleware-systemen, SAN-oplossingen, HP OpenView gebruikte methodieken: PRINCE2, ITIL v2, RASCI, ASL, BiSL - lijnverantwoordelijk voor 6 fte’s, - coördineren en coachen van het technisch applicatiebeheer team, - verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele activiteiten, - begeleiden van medewerkers i.h.k.v. organisatorische verandering (overgang naar reguliere beheersorganisatie), - beoordelen en goedkeuren van change requests, - werving en selectie van permanente Application managers, voeren van sollicitatiegesprekken, “speeddating”, - PCI DSS compliancy, - implementatie van een workloadplanning-systeem, - evalueren van de samenwerkingsconstructie met de interne dienstverlener van de infrastructuur Systems & Connectivity, incl. het identificeren van mogelijke oplossingen en het doen van aanbevelingen, - coördineren van projectactiviteiten en reviewen van functionele- en technische ontwerpen (datacenter migratie, upgrade MiniTix 8.0, Mobiel Opwaarderen, E-invoicing, virtualisatie (VMware), Big Brother monitoring, CMDB scan), - afdelingsbudgettering 2010 (als plaatsvervangend lid MT). Juli – december 2008 : Econcern te Utrecht functie : Technical Application project manager (interim via Progressive) ICT-landschap: Windows Server 2003, VMware, SQL server 2003, SAN-oplossingen, TopDesk gebruikte methodieken: PRINCE2, ITIL v2, RASCI, ASL, BiSL - lijnverantwoordelijk voor: 3 fte’s, project verantwoordelijk: 7 fte’s, - op projectmatige wijze uitvoeren van de overdracht van de verantwoordelijkheid van het technisch applicatiebeheer van de Data Warehouse en SAP BPC systemen van de business eigenaren naar ICT Operations, - op projectmatige wijze implementeren van gescheiden omgevingen (VMware) voor Ontwikkeling, Acceptatie en Productie (OTAP) van de Data Warehouse en SAP BPC systemen, - op projectmatige wijze implementeren van Change & Release management, - zorg dragen dat nieuw geïmplementeerde systemen en diensten kunnen worden ondersteund door ICT Service Desk en worden beheerd door ICT Operations (o.a. o.b.v. RACI-tabel), - inrichten van het technisch- (o.b.v. ASL) en functioneel applicatiebeheer (o.b.v. BiSL) van bedrijfskritische applicaties in een MS Windows gebaseerde omgeving met MS SQL databases, - coördineren van het (in oprichting zijnde) technisch applicatiebeheer team, - inrichten van TopDesk om de nieuw geïmplementeerde systemen en diensten te kunnen ondersteunen, - plannen van de inzetbaarheid van medewerkers voor (nieuwe) projecten en reeds bestaande beheers werkzaamheden, - prioriteiten stellen voor werkzaamheden en het beheersen van verwachtingen van interne klanten, - proactief beheer van (bedrijfskritische) applicaties om optimale beschikbaarheid te waarborgen, - gedurende trouble-shooting activiteiten acteren als sleutelfiguur naar gebruikers en leveranciers, - ontwikkelen, beheren en documenteren van applicatie gerelateerde procedures, - initiëren van voorstellen om applicaties, systemen en processen te verbeteren, - beheren van applicatie toegang structuur (gebruikersgroepen en het toewijzen van rechten). November 2007 – mei 2008 : InterBank te Amsterdam functie : Teamleider Service support team (interim via Progressive) ICT-landschap: Windows Server 2003, Exchange, SQL server 2003, Oracle, Middleware-systemen, SAN-oplossingen, TopDesk gebruikte methodieken: PRINCE2, ITIL v2 - lijnverantwoordelijk voor 11 fte’s, - coachen, aansturen en motiveren medewerkers, conform de managementstijl van InterBank Groep, opdat zij zich optimaal ontwikkelen en een maximale bijdrage aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen kunnen leveren, - begeleiden van medewerkers op projectmatige wijze i.h.k.v. organisatorische verandering (ontvlechting van de moederorganisatie ABN Amro Bank), - voeren van functionerings-, beoordelings- en voortgangsgesprekken, - inventariseren opleidings- en ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers en afspraken maken inzake te volgen ontwikkeltrajecten en het vastleggen hiervan, - periodiek vaststellen of gemaakte afspraken in het kader van de persoonlijke ontwikkeling (opleidingen, trainingen etc.) worden nagekomen, - zorgen voor werkomstandigheden waardoor medewerkers optimaal kunnen presteren en een werkomgeving waarbinnen de medewerkers zich maximaal kunnen ontplooien, - zorgdragen voor periodiek werk-/afdelingsoverleg, - taken en bevoegdheden delegeren aan medewerkers binnen de afgesproken kaders, - toezien op naleving van de voorschriften in het kader van risicobeheersing, - zorgdragen voor de dagelijkse aansturing van de Service Desk en de operationele uitvoering van de processen m.b.t. incidenten, problemen en wijzigingen conform de performance indicators, - verantwoordelijk voor het organiseren van een optimale bereikbaarheid van de afdeling zodanig dat aan de door de business gestelde eisen met betrekking tot bereikbaarheid en kwaliteit tegemoet gekomen kan worden, - kwalitatief toetsen van de werkuitvoering; - vertalen van het vastgestelde beleid in instructies en procedures voor het aandachtsgebied, - aansturen op effectiviteit, efficiency en kwaliteit, - zorgdragen voor het optimaal uitvoeren van het Incidentmanagement proces, - analyseren, (her)ontwikkelen, beschrijven en onderhouden van het Incidentmanagement proces, - voorstellen doen voor aanpassingen van de werkwijze van eigen en overige ICT-afdelingen ter verhoging van de efficiency, - uitvoeren van de wijzigingen in het proces a.g.v. bovenstaande binnen de eigen afdeling, - signaleren van trends in de (maand)rapportages en beoordelen van de consequenties hiervan. Juli 2007 – november 2007 : Fast & Fluid Management te Sassenheim functie : ICT Manager (gedetacheerd via NIG ICT Solutions) ICT-landschap: Windows Server 2003, Exchange, SQL server 2003, Oracle, SAN-oplossingen gebruikte methodieken: ITIL v2 - lijnverantwoordelijk voor 5 fte’s, - coördineren en coachen van de IT-afdeling, - het beheer van bestaande hardware, netwerken, operationele systemen en applicaties van F&FM, - zorgdragen voor een goede integratie van ICT-technologie in de bedrijfsprocessen, - zorgdragen voor de veiligheid, integriteit, consistentie en kwaliteit van de informatie van de organisatie, - het bewaken en garanderen van deugdelijke veiligheidssystemen, betreffende de aanwezige hardware, applicaties en netwerken, - meewerken aan de SOx audit, - implementeren en waarborgen van een adequaat toegangsauthorisatiesysteem van de diverse interne gebruikers tot de informatie systemen en applicaties, - plannen en uitvoeren van gebruikersaanvragen tot steun op IT gebied, - het initiëren, opzetten en coördineren van diverse projecten, - voorstellen en uitvoeren van verbeteringstrajecten t.a.v. bestaande netwerken, systemen en applicaties, - het actief onderhouden van contacten met diverse partijen zowel intern als extern, - informeren de interne gebruikers t.a.v. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT, - op basis van expertise feitelijk onderhandelen over de kostprijs/specificaties met leveranciers over hardware en diensten. Deze kennis ligt niet bij afdeling Inkoop. November 2006 – juli 2007 : KPN te Den Haag functie : Incident Manager ICT-landschap: Windows Server 2003, Linux, SQL server 2003, Oracle, Middleware-systemen, SAN-oplossingen gebruikte methodieken: ITIL v2 - procesverantwoordelijk met aansturing naar Functioneel Beheer (5 fte’s), Applicatiebeheer (6 fte’s) en Development (4 fte’s) en Database beheer (2fte´s), - verantwoordelijk voor de tijdige en correcte afhandeling van alle incidenten op www.kpn.com, - beoordelen (van de prioriteiten) van change requests welke incidenten op zullen lossen, - member CAB (plv. voorzitter CAB), - aansturing externe leverancier bij incidenten, nieuwe changes/releases, - management teams voorzien van informatie bij hoge prioriteit incidenten, - organiseren en voorzitten van escalatie/evaluatie besprekingen, - herschrijven van het Incidentmanagement proces vanwege organisatorische verandering (overgang naar KPN ITNL). September 2006 - oktober 2006 : De Hypothekers Associatie te Rotterdam functie : Teamleider Systeembeheer (interim) ICT-landschap: Windows Server 2000/2003, Exchange, VMware, Linux, SQL server 2000/2003, Oracle, Middleware-systemen, SAN-oplossingen gebruikte methodieken: ITIL v2 - lijnverantwoordelijk voor 6 fte’s, - inventariseren van verbeterpunten op de afdeling Systeembeheer, - begeleiden/plannen van werkzaamheden van Systeem beheerders, - opzetten van een lokale helpdesk incl. beschrijven van processen. Juli 2003 – juli 2006 : Inter IKEA Systems B.V. te Delft functie : IT Coördinator ICT-landschap: Windows Server NT4.0/2000/2003, Exchange, VMware, SQL server 2000, Oracle, Middleware-systemen, SAN-oplossingen, TopDesk gebruikte methodieken: ITIL v2 - lijnverantwoordelijk voor 8 fte’s, - verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van alle support activiteiten, - verantwoordelijk voor het dagelijkse en operationele beheer van de IT infrastructuur bestaande uit de IKEA Pilot Store en de Franchisor, - implementeren van een IT Helpdesk, inclusief werving en selectie van nieuw personeel, - implementeren van een IT Helpdesk systeem, TopDesk, - waarborgen van de kwaliteit van de IT Helpdesk en IT Operations activiteiten, - uitvoeren/begeleiden van diverse IT verbeteringsprojecten (Active Directory 2003, Exchange 2003, NAS, SQL Clustering t.b.v. Navision, SAN, data migratie, common client), - begeleiden van System Engineers en IT Support Technicians, - voeren van functioneringsgesprekken, - zorgen voor een goede werksfeer binnen de afdeling IT Operations, - adviseren aan gebruikers over het efficiënte gebruik van IT producten, - verantwoordelijk voor de aankoop van alle standaard IT gerelateerde producten, - contact behouden met externe leveranciers, - coördineren van activiteiten tussen twee zuster bedrijven (Waterloo, België en Helsingborg, Zweden), - opzetten en adviseren omtrent nieuwe organisatiestructuur, - coachen en begeleiden van medewerkers i.h.k.v. organisatorische verandering (van een “platte” IT-afdeling naar front-/backoffice model), - schrijven/beoordelen van verbeteringsvoorstellen, - schrijven van functie omschrijvingen, - houden van een medewerkertevredenheid onderzoek, - doorvoeren van high value quick wins, - implementeren van SLA’s. Januari 1989 – juni 2003 : - de Mondriaan Onderwijsgroep, Senior Systeem Beheerder, - KLM Webl@b, IT Specialist, - Parity Solutions, System Engineer, - Computer People, Coördinator Technical Support, gedetacheerd bij Adecco Personeelsdiensten, - Computer People, Systeem- / Netwerk Beheerder, gedetacheerd bij Adecco Personeelsdiensten, - RPA, Servicedesk Medewerker, gedetacheerd bij KLM Engineering & Maintenance, - Azlan Network Services, Junior System Engineer,gedetacheerd bij de Arbeidsvoorziening te Middelburg, - EDS, Helpdesk Medewerker t.b.v. Centraal Laboratorium Bloedtransfusie, Nuon, Rijkswaterstaat, Verenigde Glas Fabrieken, Socratel, KLM Catering Services, - Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, Beheerder Girale Spelcyclus, afdeling Operations, - Clyde Petroleum Exploratie, Technical Assistant, afdeling Well/Drilling Operations, - Raytheon Engineers & Constructors, Engineering Assistant op diverse projecten, - ABN Amro Bank, Kas-/Balie Medewerker, filiaal Hobbemaplein te Den Haag, - Pullman Hotel; Central, Dag- & Nacht Receptionist, - Nationale Nederlanden, Administratief Medewerker, afdeling Personeelszaken, - PTT Telecom, Administratief Medewerker, afdeling Coördinatie Centrum Vaste Verbindingen.
Datum van beschikbaarheid: 
7 februari 2013

CV Drs. H.M.E. Hengeveld

Korte omschrijving: 
Ambitieuze, creatieve en zelfstandige werknemer. Spontaan en communicatief.

 

 

Zie upgeload CV bestand

 

 

Branche: 
Overig
Functiegroep: 
Medisch / verzorging
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
zie CV
Datum van beschikbaarheid: 
1 juni 2013

CV HR en financieel specialist

Korte omschrijving: 
Mijn gezin en ik willen graag emigreren of langer verblijven op Bonaire.
Branche: 
Zakelijke dienstverlening
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Datum van beschikbaarheid: 
19 oktober 2012

Marco Klerks

Korte omschrijving: 
Ervaren teammanager/ adjunctvestigingsmanager
Branche: 
Arbeidsbemiddeling 
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
20 jaar werkervaring als (team)manager in de arbeidsbemiddeling. Coachende stijl van leidinggeven. Klant- en resultaatgericht.
Datum van beschikbaarheid: 
14 september 2012

Marit Röben

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Overige
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Datum van beschikbaarheid: 
11 september 2012

Manager

Korte omschrijving: 
manager gezondheid & educatie sector - people manager - coaching - training - financieel beleid
Branche: 
Non-profit
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Spaans
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
non-profit en privaat; gezondheid en educatie; manager general/HRD/finances; binnen en buiten Europa van Latijs-Amerika, Africa tot Azië
Datum van beschikbaarheid: 
20 augustus 2012

Elektrotechnisch ingenieur zoekt duurzame uitdaging op Bonaire

Korte omschrijving: 
Elektrotechnisch ingenieur zoekt duurzame uitdaging op Bonaire

Ik ben een breed inzetbare elektrotechnisch ingenieur met een zeer praktische instelling. Ik wil graag werken in de duurzame energie, maar dit is geen must. Ik voel me thuis in een omgeving van R&D t/m de werkvloer, van CAD tot de uitvoering. Van energie, elektro, IT tot lichte constructie en houtbewerking.

Branche: 
Techniek
Functiegroep: 
Techniek
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Parttime
Werkervaring: 
R&D voor chip circuit ontwerp, IT, installatietechniek, LED verlichting, interieurbouw.
Datum van beschikbaarheid: 
20 augustus 2012

Master in Biology, Ecology and environmental sciences

Korte omschrijving: 
Veelzijde Master in Biology, Ecology and environmental sciences met labo-ervaring

Ik ben en gemotiveerde master in de biologie, met specialisatie in de ecologie en milieuwetenschappen.Daarnaast doe ik op dit moment ook ervaring op in een internationaal farmaceutisch bedrijf.

 

Branche: 
Overig
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Op de universiteit: ecologische stage in Polen en mariene stage in Frankrijk. Beide stages kaderden in grote projecten waarin het bestuderen van de natuur centraal staat. Huidig werk: Technisch laborant bij Janssne Pharmaceutica (Johnson & Johson): Heel wat ervaring met correct wetenschappelijk rapporteren, correct werken in een laboratorium, diverse apparaten (UPLC, particle size, Dissoluties, ...)
Datum van beschikbaarheid: 
4 juli 2012

Ward Jacobs

I worked for six months in Honduras with the 'Universidad Nacional de Agricultura'. After this great experience I went back home, to Belgium. Right now I'm looking for a job abroad again!

Branche: 
Horeca / Toerisme / Recreatie
Functiegroep: 
Overige
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Spaans
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Internship at the 'Universidad Nacional de Agricultura' in Catacamas, Honduras.
Datum van beschikbaarheid: 
29 mei 2012

CV-Karen Bastiaensen-Ruminski

Korte omschrijving: 
Ik zou graag Engelse/Nederlandse/Special Education les willen geven in Bonaire.

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Zie CV en omschrijving!
Datum van beschikbaarheid: 
1 augustus 2012
Inhoud syndiceren