kop

Lijst beschermde dieren en planten

Het Bestuurscollege van Bonaire heeft onlangs een lijst vastgesteld van dier- en plan­tensoorten die op Bonaire worden beschermd. De lijst is onderdeel van het Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire dat per  1 september 2010 in werking treedt.

Op de lijst staan ruim zestig soorten genoemd; ongeveer evenveel diersoorten als plan­tensoorten. De lijst geldt alleen voor Bonaire en is een aanvul­ling op de bescherming van soorten via internationale over­eenkomsten.

„Het toerisme is de belang­rijkste pijler van onze econo­mie", zegt gedeputeerde Oleana van natuurbeleid.

„Dit toerisme steunt voor een groot deel op natuurbeleving. We danken onze welvaart en ons welzijn dus voor een groot deel aan onze natuur. Daarom moe­ten we er zorgvuldig mee om­gaan.

In onze regio, dus ook op Bo­naire, zijn sommige dieren be­schermd door verdragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de lora, maar ook alle zeeschildpadden, dolfijnen en walvissen. Het gaat hierbij om soorten die wereld­wijd of in het Caribische gebied met uitsterven worden be­dreigd."

Met de Eilandsverordening natuurbeheer (2008) kan het Bestuurscollege zelf ook dier- en plantensoorten aanwijzen die bescherming verdienen. Dat is belangrijk, want op ons eiland kan de situatie voor bepaalde soorten anders zijn dan in de re­gio of wereldwijd.

Voor het samenstellen van de lijst van beschermde soorten

heeft het Bestuurscollege de vol­gende voorwaarden gehanteerd. De soorten op de lijst dienen aan een of meer voorwaarden te vol­doen.

- Vermelding op de rode lijst van bedreigde soorten van de World Conservation Union, IUCN, ca­tegorie CR (critically endange­red), categorie EN (endangered) of categorie VU (vulnerable). Dit geldt bijvoorbeeld voor een aan­tal zeevissoorten.

- Endemisch en tevens zeld­zaam, bedreigd of andere over­wegingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de sabal palm (kabana), de parkiet (prikichi) en de witoog­spotlijster (chuchubi Spano).

- Lokaal bedreigd of zeldzaam. Dit geldt bijvoorbeeld voor haai­en, vleermuizen, varens, orchideeën en een aantal boomsoor­ten.

- Ecologisch belang (sleutelsoor­ten). Dit geldt bijvoorbeeld voor koralen, haaien, papegaaivissen, vleermuizen, mangroven en zeegras.

- Onderhevig aan grote exploita­tiedruk. Een voorbeeld hiervan is de karko.

- Toeristische waarde (vlaggenschip soorten). Voor Bonaire valt de flamingo onder dit criterium, maar ook haai-achtigen.

- (Potentieel) verzamelobject. Voorbeelden hiervan zijn kar­ko's, orchideeën en bolcactus­sen (bushi).

- Handhavingoverwegingen. De verschillende soorten zijn door leken niet uit elkaar te hou­den, daarom wordt de hele groep beschermd. Dit geldt bij­voorbeeld voor koralen, haaien en vleermuizen.

 

De lijst bevat ook soorten die op Bonaire al langer worden be­schermd. Bijvoorbeeld de karkó, kreeften, mangroven en zee­grassen.

Overigens zijn in het Eilands­besluit natuurbeheer ook scha­delijke soorten aangewezen, zo­als de Boa constrictor, een slang die op Aruba een plaag vormt, de gewone koraalduivel (lion­fish), een vis uit de Stille Oceaan die het Caribische gebied ver­overt, en de rubberliaan (pafi le­chi).

Deze soorten moeten wor­den bestreden. De neemboom (pafi neem) is aangemerkt als mogelijk schadelijk voor de na­tuur.

Het 'Informatieblad be­schermde soorten' bevat een vol­ledige lijst van de beschermde dier- en plantensoorten. Het in­formatieblad is verkrijgbaar bij de Afdeling Voorlichting en Pro­tocol, bij de Afdeling Milieu- en Natuurbeleid van DROB en bij STINAPA Bonaire. De informatie staat ook op de, internet site van de overheid, klik hier.

 

Bron: Antilliaans Dagblad 18 september 2010