kop

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

               

STICHTING RECLASSERING CARIBISCH NEDERLAND IS OP ZOEK NAAR:  

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

De Stichting Reclassering Caribisch Nederland is wegens verstrijken van de zittingstermijn van meerdere leden, op zoek naar nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit drie tot vijf leden.

Vanuit de kernwaarden objectief, betrouwbaar en deskundig werkt Stichting Reclassering Caribisch Nederland aan een veiligere samenleving. Stichting Reclassering Caribisch Nederland draagt actief bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. We adviseren, houden toezicht, organiseren gedragstrainingen en zien toe op de uitvoering van werkstraffen. Dit doen we op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Stichting Reclassering Caribisch Nederland bestaat uit meerdere (senior)reclasseringswerkers, administratieve krachten, beleidsmedewerkers en een directeur. Het team is verdeeld over de drie eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

De taken van de Raad zijn vastgelegd in de Statuten en het Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Reclassering Caribisch Nederland. Daarin is bepaald dat de Raad van Toezicht tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en  het Bestuur met raad ter zijde staan. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Uitgangspunt vormen de beginselen van Good Governance.

Organisatie

De Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) is een zelfstandige stichting die deel uitmaakt van de justitiële keten en die volledig wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie & Veiligheid Nederland. Meer informatie op www.reclassering-cn.com.

Toezichthoudende taken

1. Onderwerpen van toezicht zijn:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
 • de organisatie en haar performance;
 • het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het bestuur, haar functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden;
 • de in het Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Reclassering Caribisch Nederland voorgeschreven taken inzake toezicht houden.

2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur en optreden als klankbord.

3. Het nemen van statutair toegewezen goedkeuringsbeslissingen zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en uitvoeringsbeslissingen.

4. Het sluiten van een overeenkomst van opdracht met de Bestuurder.

 

Functie-eisen

 • De leden hebben (sterke) affiniteit met de visie, missie en ambities van Stichting Reclassering Caribisch Nederland.
 • De leden zijn onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon).
 • De leden hebben inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • De leden beschikken over toezichthoudende kwaliteiten in vergelijkbare organisaties en beschikken over (helikopter) kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie.
 • De leden beschikken over een breed netwerk en zijn bereid  tot inzet van dit netwerk.
 • De leden zijn bereid en in staat alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. Voor de leden geldt een minimale beschikbaarheid van circa 90 uren per jaar. Daarnaast legt een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht jaarlijks een bezoek af aan de eilanden van Caribisch Nederland.

 

Wij zijn op zoek naar toezichthouders met affiniteit voor reclasseringswerk en kennis van en betrokkenheid bij Caribisch Nederland. De voorkeur gaat dan ook uit naar personen de woonachtig zijn op één van de eilanden van Caribisch Nederland. De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Sollicitanten voor bovenvermelde functie worden verzocht om hun schriftelijke sollicitatie voor 1 september 2020 te sturen naar:

Stichting Reclassering Caribisch Nederland

t.a.v. Dhr. E.C.P. Sinke 

Postbus 777  

Kralendijk, Bonaire

E-mail administratie@reclassering-cn.com

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het kantoor van de SRCN , tel. +599 717 3288 en vragen naar dhr. E.C.P. Sinke, directeur.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 september 2020  

Branche: 
Non-profit
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vacature gaat in per : 
23/07/2020
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Stichting Reclassering Caribisch Nederland
Plaats: 
Bonaire
Contactpersoon: 
dhr. E.C.P. Sinke
Functie contactpersoon: 
Directeur